دوباره آخر تابستون و شهریور و دلتنگی شروع شد . بستن وسایل و برگشتن به شهر غریب ... سه ساله بهترین ماه زندگیم همش با دلتنگی میگذره :(