ساعت ده بلیط دارم :)

امشب تا صبح وقت دارم دزیره رو بخونم ...