من نه به انداره همه حرفام تلخم،نه به اندازه گله هام غمگین،من فقط  یه  *تو* در زندگیم داشتم . همین تو که از جنس شنیدن هایی...