هم ناراضی باشی و هم راضی خیلی خوبه هم شکر میکنی هم ناشکری :| خدام که ارحم و الراحمین ِ دیگه راهی جز تحملت نداره ^_^ هم شکر که بازم هنوز مریضی های ناجور پاجور نیست ، هم آخه چرا این همه قرص :(