از این درد لعنتی به بیست مدل خودکشی فکر کردم از دیشب تا حالا