چند روز پیش داستانمو فرستاده بودم برای نقد امروز دیدم جواب دادن انقدر خوشحال شدم مثل بچگیام که ته دلم چیزی میخواستم و واسه بدست اوردنش کاری نمیکردم ولی خیلی طول نمیکشید که بهش میرسیدم . از صبح داشتم با خودم غر میزدم هم احساسای پوچی و بی هدفی ولی با دیدن این نقد اونم از کسی که رشته اش همین رشته ای که من میخوام خیلی انرژی گرفتم .